Divine Spirit , Almere, Nederland

Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Divine Spirit als verkoper van designmeubilair en diverse consumptiegoederen (hierna: “Divine Spirit”) gesloten verkoopovereenkomsten.

1.2 Divine Spirit accepteert geen algemene voorwaarden van de klant (hierna: “Klant”), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk door Divine Spirit zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van Divine Spirit ‘s orderbevestiging voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, zal de voorwaarde in de orderbevestiging van Divine Spirit ‘s orderbevestiging prevaleren.

Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Divine Spirit zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum van indiening.

2.2 Alle (online) verkopen door Divine Spirit worden schriftelijk bevestigd door Divine Spirit (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post), en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde verkoopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van Divine Spirit te hebben aanvaard indien hij om de uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

2.4 Elke (order)bevestiging(en) van de klant die afwijkt van de orderbevestiging van Divine Spirit, zijn alleen bindend voor Divine Spirit als Divine Spirit dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Divine Spirit is vast en inclusief 21% Nederlandse BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook, nu of in de toekomst, die door de overheid, hetzij federaal, staats- of lokaal, direct of indirect, worden geheven op de verkoop of het vervoer van de goederen die onder de garantie vallen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 Divine Spirit is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grondstoffen en hulpmaterialen, energie, producten of materialen verkregen door Divine Spirit van derden, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Divine Spirit zal de klant van een dergelijke verhoging op de hoogte brengen.

3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Divine Spirit schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of behoud van betaling door de Klant is toegestaan.

3.5 Klant wordt geacht in verzuim te zijn zonder aanmaning of ingebrekestelling indien hij in gebreke blijft de verschuldigde betalingen uit te voeren. Er kan vertragingsrente in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Divine Spirit, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan en de volledige betaling(en) door Divine Spirit is ontvangen.

3.7 Na voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor het opslaan van goederen indien het openstaande factuurbedrag niet volledig is betaald en er geen verzendregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product van Divine Spirit. De 1% kosten zullen elke week worden samengesteld totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Divine Spirit heeft het recht om een minimum van 100% vooruitbetaling te vragen voor de online verkoop van de goederen.

3.9 Er zijn garanties met de goederen van Divine Spirit voor de duur van twaalf maanden nadat de klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt Divine Spirit zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Divine Spirit besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden gemaakt in het bestelformulier. Garanties van Divine Spirit zijn uitdrukkelijk niet van toepassing:

(1) waterschade aan de goederen van Divine Spirit;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Divine Spirit;

(3) aanpassingen aan de goederen van Divine Spirit;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Divine Spirit;

(5) indien de goederen van Divine Spirit zijn gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld door Divine Spirit;

(6) uitgebreid gebruik van de goederen van Divine Spirit buiten of in de regen.

Levering en vertragingen

4.1 Divine Spirit heeft recht op een gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en / of ramen passen.

4.2 Divine Spirit zal worden vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering aanzienlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, van welke aard dan ook, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin zij zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. overstroming, ijs, oogstverlies, enz.), export- en importbeperkingen, problemen bij de productie, problemen bij de aanschaf van grondstoffen, storingen in de bedrijfsvoering (defecten in apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, personeelsgebrek of soortgelijke maatregelen, noodtoestanden of problemen bij het laden en transport, worden als wezenlijke belemmering van de uitvoering beschouwd.

4.3 Divine Spirit is gerechtigd om in geval van een wezenlijke belemmering van de uitvoering op grond van artikel 4.2 de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van deze belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te verrichten of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlenging langer dan twee maanden zal duren, dan kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingstermijn is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Divine Spirit zal de klant op de hoogte stellen van de duur van de verlengingstermijn.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Divine Spirit gerechtigd, maar niet verplicht, om goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de Klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van gelijke waarde en kwaliteit binnen de verlengingstermijn.

4.5 In het geval dat de Klant in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Divine Spirit, dan heeft Divine Spirit het recht om de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen als de Klant achterstallig was in aanvulling op een redelijke termijn voor het maken van passende regelingen. Divine Spirit is ook gerechtigd om haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de klant in gebreke blijft. In het geval dat de Klant onder de faillissementswetgeving komt te vallen, kan Divine Spirit ofwel alle verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; verlies of schade door het in gebreke blijven van de Klant is voor rekening van de Klant.

4.6 Vanwege de toepasselijke EU-wetgeving is Divine Spirit gerechtigd om de klant te verzoeken om naar behoren gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten, waaruit blijkt dat de door Divine Spirit geleverde goederen in het vrije verkeer zijn gebracht in het land van bestemming buiten de Europese Unie.

Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 De Afnemer is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen aan alle contractuele eisen voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen Divine Spirit uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van een gebrek aan overeenstemming van de goederen te bereiken. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en als een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten laten de verplichting van Afnemer tot betaling van de prijs voor de goederen onverlet. Na ontvangst van een melding van een gebrek heeft Divine Spirit het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd of totdat het gebrek volledig is verholpen.

Recht op terugzending

6.1 Bij bestellingen bij Divine Spirit geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door Divine Spirit. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking moet beschikbaar zijn;

(ii) de goederen moeten in staat zijn om door Divine Spirit te worden doorverkocht;

(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Divine Spirit, zal de bestelling worden geannuleerd. Elk bedrag dat reeds door de Klant is betaald, zal binnen 30 dagen na de annulering worden teruggestort op de rekening van de Klant van de oorspronkelijke betaling.

(iv) annulering van bestellingen moet schriftelijk worden ingediend bij Divine Spirit.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht van retour:

Bestelde goederen voor zakelijke projecten;
Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

Overdracht van risico en eigendom

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op Afnemer.

7.2 In geval van opschorting van de levering van goederen, in afwachting van betaling door de klant, alsmede goederen waarvan de levering ten onrechte is geweigerd of niet door de klant is aanvaard, worden door Divine Spirit bewaard en opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Divine Spirit, tenzij en totdat Divine Spirit volledige betaling heeft ontvangen voor de goederen, met inbegrip van alle secundaire kosten, zoals rente, overliggeld, kosten, kosten, onkosten, enzovoort.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant, heeft Divine Spirit, onverminderd eventuele andere rechten van Divine Spirit, het recht om onmiddellijke her levering van de goederen waarvoor het een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud te eisen.

7.5 Totdat de betaling voor de goederen is gedaan, is Afnemer gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit nodig is in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, en, voor zover mogelijk, zal hij

(i) houden de goederen gescheiden duidelijk geïdentificeerd als goederen van Divine Spirit;

(ii) Divine Spirit onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele vorderingen van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en

iii) de goederen naar behoren te verzekeren.

Aansprakelijkheid

8.1 Indien de aansprakelijkheid van Divine Spirit is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verlies of de schade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximumbedrag gelijk aan de met Divine Spirit overeengekomen aankoopprijs. In geen geval is Divine Spirit is aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade op basis van verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en of het nu gaat om het gevolg is van of in verband met garantieverbreking, contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins.

Verklaring van afstand

10.1 Verzuim van Divine Spirit om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van het recht van Divine Spirit om te handelen of een dergelijke voorwaarde af te dwingen.

Beperking van actie

11.1 Geen actie door de Klant zal worden ingesteld, tenzij de Klant eerst schriftelijke kennisgeving aan Divine Spirit van een vordering die zou bestaan tegen Divine Spirit binnen dertig (30) dagen na het evenement klacht van de eerste wordt bekend bij de Klant en een actie wordt gestart door de Klant binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, wordt uitgesloten.

Naleving van wetten en normen

13.1 Divine Spirit maakt geen belofte of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan een wet wet, verordening, regelgeving codes of standaard (“wetten en normen”), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Divine Spirit ‘s of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen onder wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor:

(i) het waarborgen van de naleving van alle wetten en normen in verband met het beoogde gebruik van de goederen; en

  1. ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor een dergelijk gebruik.

Intellectueel eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan Afnemer verleent geen enkele licentie of recht op grond van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de samenstelling en/of toepassing van de goederen, en Afnemer neemt uitdrukkelijk alle risico’s van enige inbreuk op intellectuele eigendom door zijn invoer en/of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige veredeling over.